Technika MoSCoW, czyli co jest ważne?

Gdy wszystkie wymagania mają tę samą wysoką wagę, to żadne z nich nie jest ważniejsze od pozostałych. Należy nadać odpowiednie priorytety, tak aby jak najwcześniej pojawiły się funkcjonalności, które przyniosą jak największe korzyści biznesowe.

Jak wykorzystać metodę MoSCoW w utrzymaniu budżetu

Projekty IT realizowane zwinnie rozlicza się godzinowo. Metoda MoSCoW pomaga utrzymać budżet projektu na ustalonym poziomie. W pierwszej kolejności dąży się do spełnienia wszystkich wymagań Must, a dopiero po ich zrealizowaniu, jeśli budżet na to pozwala, realizuje się kolejne.

Metoda MoSCoW a Agile

Technika MoSCoW pozwala zachować zdrową równowagę między modelem kaskadowym (waterfall) a metodami zwinnymi (Agile). Dzięki takim założeniom można z dużym prawdopodobieństwem zagwarantować realizację wszystkich założeń przyporządkowanych do Must.

Priorytety według metody MoSCoW

Priorytetyzacja wymagań MoSCoW w projektach IT

Każde wymaganie funkcjonalne ma określony priorytet MoSCoW. Wymagania definiuje się w dokumencie opisującym zakres funkcjonalny systemu wraz z kryteriami akceptacyjnymi. Zgodnie z tą metodologią zadania przypisywane są do kategorii M (Must), S (Should), C (Could) i W (Won’t), od których pochodzi nazwa modelu MoSCoW.

Must have

Priorytet M (must) opisuje krytyczne wymagania, które muszą być spełnione, bo bez nich cały projekt nie zakończy się powodzeniem. Wymienione poniżej wymagania oznaczone symbolami S, C i W można zrealizować w przyszłych fazach cyklu życia projektu.

Should have

Priorytet S (should) opisuje wymagania, które powinny być spełnione, jednak bez których projekt może funkcjonować.

Could have

Priorytet C (could) reprezentuje wymagania, które dobrze, gdyby były, jednak nie są konieczne do funkcjonowania projektu.

Won’t have

Priorytet W (won’t) to zakres reprezentujący wymagania, których wiemy, że w danym projekcie nie będzie. Rzadziej wykorzystywany w celu dobitnego podkreślenia braku danej funkcjonalności. Domyślnie, jeśli wymaganie nie jest ustalone, to należy uznać, że nie będzie realizowane.


W taki sposób w Ageno ustalamy priorytety zadań przy tworzeniu rozwiązań e-commerce, opartych o platformę Magento 2. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodach zarządzania projektami wykorzystywanych przez nasz zespół projektowy – skontaktuj się z nami!