Instalacja Homebrew

Instalacja brakującego menadżera pakietów systemowych.

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Dodatkowo pod Apple Silicon:

echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> /Users/$USER/.zprofile
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"

Domyślne ustawienia

# Czas zwłoki pomiędzy powtórzeniami wciśnięcia klawisza

defaults write -g InitialKeyRepeat -int 15 # normal minimum is 15 (225 ms)

defaults write -g KeyRepeat -int 2 # normal minimum is 2 (30 ms)

Aplikacje

Zestaw przydatnych na start aplikacji.

brew install --cask keka phpstorm forklift postman
  mattermost imageoptim dbngin iterm2 visual-studio-code
  sublime-merge sublime-text tableplus
  macs-fan-control

Podstawowe pakiety

brew install htop pv openssl dnsmasq nginx
	redis mysql@5.7 php@7.4
	rabbitmq mailhog varnish z zsh

# Symlinki do binarek php (Intel)
ln -s /usr/local/opt/php@8.0/bin/php /usr/local/bin/php80
ln -s /usr/local/opt/php@7.4/bin/php /usr/local/bin/php74
ln -s /usr/local/opt/php@7.3/bin/php /usr/local/bin/php73
ln -s /usr/local/opt/php@7.2/bin/php /usr/local/bin/php72

# Symlinki do binarek php (Apple Silicon)
sudo mkdir /usr/local/bin
sudo chown -R $USER:wheel /usr/local/bin
ln -s /opt/homebrew/opt/php@8.0/bin/php /usr/local/bin/php80
ln -s /opt/homebrew/opt/php@7.4/bin/php /usr/local/bin/php74
ln -s /opt/homebrew/opt/php@7.3/bin/php /usr/local/bin/php73
ln -s /opt/homebrew/opt/php@7.2/bin/php /usr/local/bin/php72

# Przykład użycia
php74 -v
php80 -v

Powłoka zsh

W raz z pojawieniem się systemu macOS Catalina domyślną powłoką został zsh. Warto skorzystać z dodatku oh-my-zsh.

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

Pakiet „z”

Prezentacja działania pakietu Z w macOS
Prezentacja działania pakietu „z”

Uzupełnieniem instalacji rupa/z jest dodanie inicjalizacji pakietu w konfiguracji powłoki zsh.

echo '. `brew --prefix`/etc/profile.d/z.sh' >> ~/.zshrc

source ~/.zshrc

dnsmasq

Brak konieczności dodawania domen deweloperskich do pliku /etc/hosts zapewni nam pakiet dnsmasq.

echo 'address=/.ageno/127.0.0.1' >> $(brew --prefix)/etc/dnsmasq.conf

sudo mkdir -p /etc/resolver

sudo tee /etc/resolver/ageno > /dev/null <<EOF
nameserver 127.0.0.1
EOF

sudo brew services start dnsmasq